Projektne aktivnosti

Načrtovane aktivnosti:

- ustanovitev več čezmejnih mrež sodelovanja med šolami, univerzami, raziskovalnimi središči, javnimi ustanovami, organizacijami znotraj tradicionalnih manjšin in migrantskih skupnosti ter ustanovami, ki delujejo na področju medkulturnosti; mreže bodo izvajale posamezne aktivnosti, ki so predvidene v Delovnih sklopih;

- čezmejne raziskovalne delavnice o medkulturnosti za dijake srednjih šol II. stopnje (ITA) in srednjih (SLO) šol;

- čezmejne delavnice za učni kader osnovnih in srednjih šol I. stopnje (ITA) in osnovnih (SLO) šol za pripravo učnega gradiva o medkulturnosti;

- informativna predavanja o zgodovinskih manjšinah in migrantih za srednje šole II. stopnje (ITA) in srednje šole (SLO) in univerze;

- medkulturne delavnice za srednje šole I. stopnje (ITA) in za zadnje tri razrede osnovnih šol (SLO);

- raziskovalna dejavnost o medkulturni vzgoji, ki je namenjena pripravi didaktičnega podpornega gradiva za učni kader. 1) sociolingvistična kvalitativna in kvantitativna raziskava: o odnosu učnega osebja in staršev do večetničnih in večjezikovnih razredov; o težavah upravljanja večetničnih in večjezikovnih razredov; o dejavnostih in vsebinah učnih programov z vidika medkulturne vzgoje na splošno in z vidika zgodovinskih manjšin in migrantskih skupnosti, ki so prisotne na teritoriju; 2) sociološka raziskava o poznavanju zgodovinskih manjšin in migrantskih skupnosti med mladimi na območju lokacije projekta;

- oblikovanje publikacij in avdiovizualnih izdelkov o kulturni in jezikovni različnosti ter medkulturni vzgoji za šole;

- posveti, konference, javne predstavitve in tiskovne konference za razširjanje rezultatov na teritoriju.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.