WP6: Raziskovalne dejavnosti o medkulturnosti

Naslov aktivnosti 6.1: Ustanovitev čezmejne mreže sodelovanja med univerzami in raziskovalnimi središči

Vzpostavljena bo in bo začela delovati čezmejna mreža sodelovanja med naslednjimi raziskovalnimi oddelki (ITA), fakultetami (SLO), raziskovalnimi središči (ITA) in javnimi ustanovami (ITA):

- Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije

- Univerza v Trstu, Oddelek za politične in družbene vede

- Univerza Ca' Foscari v Benetkah – Oddelek za primerjalne jezikovne in kulturne študije

- Univerza v Vidmu, Oddelek za znanosti o človeku in Mednarodni center za večjezičnost

- Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

- SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut

- Pokrajina Ravenna

Čezmejna mreža sodelovanja med raziskovalnimi in univerzitetnimi središči ter javnimi ustanovami bo koordinirala in nadzorovala aktivnosti, ki so predvidene v naslednjih točkah o izvedbi čezmejne raziskave o medkulturnosti.

Delovala bo čezmejna skupina raziskovalcev in strokovnjakov na temo medkulturnosti v šolah. Koordinator te dejavnosti bo Fakulteta za humanistične študije. Sodelujoči raziskovalci in strokovnjaki izhajajo iz partnerskih organizacij.

Mrežno sodelovanje bo omogočilo skupno, koordinirano in uravnovešeno izvedbo predvidenih aktivnosti na celotnem območju, kjer poteka projekt. Obenem bo omogočalo stalno komunikacijo med udeleženimi v projektu. Podpiralo bo izmenjavo dobrih praks in tako postavilo temelj za nadaljnje sodelovanje med udeleženci.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti:

UP FHŠ, SLORI, Univerza v Trstu - Oddelek za politične in družbene vede, Univerza Ca' Foscari v Benetkah – Oddelek za primerjalne jezikovne in kulturne študije, Univerza v Vidmu - Oddelek za znanosti o človeku in Mednarodni center za večjezičnost, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Pokrajina Ravenna.

Pričakovani rezultati:

- utrditev zmožnosti čezmejnega mrežnega sodelovanja med partnerji;

- premoščanje zgodovinskih in kulturnih ovir, medsebojnega nepoznavanja ter predsodkov v medetničnih odnosih med večinskimi, manjšinskimi in migrantskimi skupnostmi na območju lokacije projekta;

- razvoj lokalnih - tako zgodovinskih kot novih - kulturnih in jezikovnih virov znotraj večinskih, manjšinskih in migrantskih skupnosti na območju lokacije projekta.

Naslov aktivnosti 6.2: Priprava čezmejne primerjalne raziskave o medkulturnosti

Predvidena je izpeljava čezmejne primerjalne raziskave o medkulturnosti v šolah, ki jo sestavljata analitično-teoretski del in analitično-empirični del. Prvi je povezan z analizo smernic in dejavnosti za sprejemanje in vključevanje v večnarodnostnih in večjezičnih razredih, pravnih instrumentov, obstoječih pobud za promocijo medkulturnosti v šolah na območju projekta ter gradiva o obravnavanih tematikah. Analitično-empirični del bo preučeval naravo odnosov med jezikovno in izobraževalno politiko ter razvojem/razširjenostjo pristopov do dvojezičnosti/večjezičnosti ter jezikovne različnosti. Namen tega je opraviti integrirano oceno in razbrati ustrezne kazalce. Raziskava bo temeljila na analizi študij primera, ki bodo izbrane na podlagi kriterijev, povezanih s ciljem raziskave in primernih za primerjalno analizo. Podatke bomo zbirali s pomočjo različnih kvantitativnih in kvalitativnih orodij (vprašalniki, analize kontekstov, intervjuji, opazovanja). Enote analize bodo učenci/dijaki, njihovi starši in učitelji/profesorji ter drugi pripadniki priseljeniških skupin.

Namen raziskovalne dejavnosti je ustvariti orodja, koristna za soočanje in delo z jezikovno in kulturno različnostjo v šolah. V ta namen bosta pripravljeni dvojezična monografija in priročnik (v slovenskem in italijanskem jeziku) o medkulturni vzgoji predvsem za šolski učni kader. Predvidena je priprava dvojezičnih znanstvenih poročil (v slovenskem in italijanskem jeziku) z rezultati teoretskih in empiričnih analiz s posebno poglobitvijo določenih tem v preglednem in primerjalnem ključu. Na tej podlagi bo izdelan dokument z rezultati raziskave o medkulturnosti v šolah, ki bo poslan pristojnim ustanovam in institucijam. Predvidena je organizacija čezmejnega zaključnega znanstvenega posveta.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, SLORI, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Univerza v Trstu, Oddelek za politične in družbene vede, Univerza Ca' Foscari v Benetkah – Oddelek za primerjalne jezikovne in kulturne študije, Univerza v Vidmu, Oddelek za znanosti o človeku in Mednarodni center za večjezičnost in Pokrajina Ravenna.

Pričakovani rezultati:

- razširjanje raziskovalnih rezultatov in znanja o medkulturni vzgoji, državnih izobraževalnih modelih v Sloveniji in Italiji ter etničnih študijah iz raziskovalnih središč med šolami na območju lokacije projekta;

- utrditev vzajemnega poznavanja med raziskovalci in akademiki na območju lokacije projekta;

- utrditev poznavanja različnih izobraževalnih modelov (slovenskega, italijanskega, manjšinskega, večinskega) med raziskovalci in akademiki na območju lokacije projekta;

- utrditev organizacijskih in tehničnih kompetenc koordinacije in upravljanja čezmejnih in večkulturnih delovnih skupin in dejavnosti med partnerji na območju lokacije projekta;

- utrditev zmožnosti čezmejnega mrežnega sodelovanja med univerzami in raziskovalnimi središči na območju lokacije projekta;

- premoščanje zgodovinskih in kulturnih ovir, medsebojnega nepoznavanja ter predsodkov v medetničnih odnosih med večinskimi, manjšinskimi in migrantskimi skupnostmi na območju lokacije projekta;

- razvoj lokalnih - tako zgodovinskih kot novih - kulturnih in jezikovnih virov znotraj večinskih in manjšinskih skupnosti na območju lokacije projekta;

- utrditev kulture sožitja, medsebojnega poznavanja, integracije in miru med večinskimi in manjšinskimi narodnimi skupnostmi ter migranti na območju lokacije projekta.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.