Učinki in rezultati projekta

Učinki na območju lokacije projekta:

- informativne in promocijske publikacije ter DVD o  zgodovinskih manjšinah in migrantih

- učna gradiva in publikacije o medkulturni vzgoji

- spletna stran         

- javne predstavitve in posveti

- ustanovitev sledečih čezmejnih mrež sodelovanja za  izvajanje predvidenih dejavnosti:

     - med srednjimi šolami druge stopnje (ITA) in srednjimi šolami (SLO)

     - med organizacijami zgodovinskih manjšin in  skupin migrantov, raziskovalnimi središči in javnimi  upravami

     - med osnovnimi (SLO in ITA) in srednjimi šolami prve stopnje (ITA)

     - med univerzami, raziskovalnimi centri in javnimi ustanovami

Pričakovani rezultati:

-      utrditev medkulturne drže in delovanja med mladimi in med prebivalstvom na splošno, ki bo spodbudila premoščanje zgodovinskih in kulturnih ovir, medsebojnega nepoznavanja ter predsodkov v medetničnih odnosih med večinskimi in manjšinskimi skupnostmi ter migrantskimi skupnostmi;

-      razvoj lokalnih – tako zgodovinskih kot novih – kulturnih in jezikovnih virov znotraj večinskih in manjšinskih skupnosti, ki bo prispeval k utrditvi kulture sožitja, medsebojnega poznavanja, integracije in miru med večinskimi in manjšinskimi narodnimi skupnostmi ter migranti;

-      razširjanje raziskovalnih rezultatov in znanja o medkulturni vzgoji, državnih izobraževalnih modelih v Sloveniji in Italiji ter etničnih študijah iz raziskovalnih središč med šole;

-      razvoj sposobnosti in kompetenc sodelovanja v čezmejni mreži ter medkulturne interakcije in komunikacije v čezmejni in večkulturni delovni skupini med šolami, univerzami, raziskovalnimi središči, javnimi ustanovami, organizacijami znotraj tradicionalnih manjšin in migrantskih skupnosti ter ustanovami, ki delujejo na področju medkulturnosti;

-      utrditev poznavanja različnih izobraževalnih modelov (slovenskega, italijanskega, manjšinskega, večinskega) in vzajemnega poznavanja med soudeleženimi v projektu, ki bo spodbujala dolgoročno sodelovanje;

-      učinkovita, uspešna, skupna in čezmejna izvedba projekta in notranje komunikacije med partnerji projekta; finančna in upravna preglednost projekta; razširjenost vsebin in rezultatov projekta na teritoriju.

Ciljne skupine: učenci, dijaki in študentje osnovnih, nižjih srednjih in višjih srednjih šol v Italiji ter osnovnih in srednjih šol v Sloveniji, univerzitetni študentje, mladi.

 

 

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.