14/01/2014

Predstavitev rezultatov druge izvedbe čezmejnih raziskovalnih delavnic za srednješolce – Tiskovno sporočilo (WP3)

V naslednjih dneh bodo dijaki 3. razreda humanističnega liceja A. M. Slomška v Trstu in skupina dijakov 3. razredov Šolskega centa S. Kosovela v Sežani predstavili rezultate raziskovalnega dela, ki so ga opravili v okviru II. izvedbe čezmejnih delavnic, predvidenih v okviru projekta EDUKA Vzgajati k različnosti - Educare alla diversità (www.eduka-itaslo.eu). Projekt financira Evropska Unija s Programom čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013. Prva predstavitev bo v ponedeljek 20. januarja ob 12.30 na sedežu liceja F. Prešerna v Trstu (ul. Guar¬diella 13), druga pa v ponedeljek 27. ja¬nua¬rja ob 12.30 na sedežu šolskega centra S. Kosovela v Sežani (Stjenkova 3). Vodilni partner projekta je Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, preostali partnerji so univerzitetne, raziskovalne in manjšinske ustanove, ki delujejo na programskem območju, ter pokrajina Ravenna. Namen projekta EDUKA Vzgajati k različnosti - Educare alla diversità je ustvariti znanje in orodja za vzgajanje k različnosti in medkulturnosti v šolskem in univerzitetnem okolju. Ena izmed dejavnosti projekta EDUKA Vzgajati k različnosti - Educare alla diversità so čezmejne raziskovalne delavnice, namenjene dijakom srednjih šol II. stopnje v Italiji oziroma srednjih šol v Sloveniji s slovenskim oziroma italijanskim učnim jezikom, ki delujejo v okviru tako večinskih kot manjšinskih skupnosti na obeh straneh meje. Pri prvi izvedbi, ki je potekala januarja lani, so sodelovali dijaki šol z italijanskim učnim jezikom in sicer liceja Carducci-Dante iz Trsta in gimnazije G.R. Carli iz Kopra, druga izvedba je pa bila namenjena dijakom zgoraj omenjenih šol s slovenskim učnim jezikom. Cilj raziskovalnih delavnic je ozaveščati dijake o vsebinah medkulturne vzgoje ter jih seznanjati z značilnostmi tradicionalnih manjšin in priseljenskih skupnosti, pri¬sot¬nih v slovensko-italijanskem kontakt¬nem prostoru. Ob začetku delavnic so se dijaki razdelili v dve skupini: prva, ki jo je vodila Norina Bogatec (SLORI), je izvedla anketno raziskavo med dijaki slovenskih srednjih šol II. stopnje v Trstu in šolskega centra S. Kosovela v Sežani, druga skupina pa je pod mentorstvom Gregorja Sotlarja (Kul¬tur¬no izobraževalno društvo PINA Koper) zbrala nekaj intervjujev in oblikovala dva promocijska spota. Pri delavnicah so sodelovali prof. Marija Kristina Milič (licej A. M. Slomška v Trstu), prof. Mirjam Franetič (šolski center S. Kosovela v Sežani) ter tehnika Mitja Klodič in Colina Van Bemmel (PINA). Delavnice so začele z uvodnimi predavanji, ki so dijake vodile k spoznavanju teore¬tičnih izhodišč medkulturne vzgoje in zna¬čilnosti obmejnega večkulturnega prostora. Pri predavanjih so sodelovali Marina Lukšič Hacin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti SAZU v Ljubljani, Sara Brezigar z Inštituta za narodnostna vprašanja INV v Ljubljani in Devan Jagodic s Slovenskega razisko¬val¬nega inštituta SLORI v Trstu.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.