16/01/2014

Predstavitev publikacij Založbe ZRC (WP4)

V četrtek, 16. 1. 2014, sta bili na novinarski konferenci Založbe ZRC predstavljeni publikaciji, ki sta v letu 2013 izšli znotraj slovensko-italijanskega projekta Eduka – Vzgajati k različnosti/Eduka – Educare alla diversità v sodelovanju Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU (Slovenija) ter Slovensko raziskovalnega inštituta (SLORI, Italija). Avtorji priročnika so Moreno De Toni, Klara Kožar Rosulnik, Marijanca Ajša Vižintin, urednica Mirjam Milharčič Hladnik. Priročnik je izšel v slovenskem in italijanskem jeziku z naslovoma: »Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih« oz. »Lo sviluppo della competenza interculturale degli insegnanti e degli allievi«. Priročnik prinaša 15 delavnic, ki obravnavajo kulturno, etnično in jezikovno raznolikost slovenske in italijanske družbe. Osredotoča se na razvijanje medkulturnega dialoga med večinskimi, priseljenskimi in manjšinskimi skupnosti ter na razvijanje medkulturne zmožnosti vseh prebivalcev. Vsaka delavnica je sestavljena iz dveh delov. Prvi del je namenjen učiteljem, zato so v njem izpostavljeni cilji, teoretična izhodišča, napotki za reševanje in literatura za nadaljnje delo. Drugi del delavnice je delovni list na dveh straneh, namenjen kopiranju in neposredni uporabi v razredu. Delavnice so izvedljive pri različnih šolskih predmetih (npr. slovenščina, italijanščina, zgodovina, geografija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, knjižnična informacijska znanja, sociologija, psihologija, antropologija itd.). Priporočamo medpredmetno povezovanje. Ciljna skupina za reševanje delavnic so predvsem osnovnošolci v zadnjem triletju osnovne šole in srednješolci v Sloveniji oz. učenci nižjih in višjih srednjih šol v Italiji.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.