19/09/2014

Zaključna dogodka projekta

V petek, 19. septembra 2014, je bila v dvorani Vulcania Pomorske postaje v Trstu tiskovna konferenca triletnega čezmejnega projekta Eduka – Vzgajati k različnosti. Vodja  projekta  Zaira Vidau SLORI-ja iz Trsta in koordinatorka raziskovalnih dejavnosti prof. Nives Zudič Antonič Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem iz Kopra sta predstavili rezultate projekta, ki zadevajo različne izobraževalne, informativne, promocijske in raziskovalne aktivnosti o medkulturnem izobraževanju. Izvajali so jih partnerji projekta med leti 2011 in 2014 v sodelovanju s šolami vseh stopenj in univerzami na območju, ki se razteza od Ljubljane do Ravenne.

Rezultate projekta EDUKA so obširno predstavili v sklopu dveh zaključnih dogodkov. Konferenca z naslovom »EDUKA - Vzgajati k različnosti v čezmejnem prostoru« je bila 18. septembra 2014 na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru. 19. septembra je bil na Pomorski postaji v Trstu zaključni posvet z naslovom »EDUKA – Vzgajati k različnosti - med spoznavanjem in igro«.

Med konferenco »EDUKA - Vzgajati k različnosti v čezmejnem prostoru«  smo predstavili rezultate sociolingvistične raziskave, kjer je skupina raziskovalcev z različnih univerz in raziskovalnih središč iz Slovenije in Italije opravila kvantitativne in kvalitativne analize o vzgoji k različnosti in medkulturnosti v šolskem okolju. Raziskava je zajela tudi naravo odnosov med jezikovnimi in izobraževalnimi politikami ter v skladu s tem razvejanost in širjenje pristopov k razumevanju in uveljavljanju dvojezičnosti/večjezičnosti in jezikovne različnosti. Cilj raziskave je bil priprava celostne ocene in določitev ključnih kazalcev razvoja na obmejnem območju ob upoštevanju tako zgodovinskih manjšin (slovenske in furlanske v Italiji, italijanske v Sloveniji) kot tudi migrantskih skupin. Rezultati raziskovalne dejavnosti so zbrani v znanstveni monografiji in priročniku o medkulturni vzgoji za šole in učitelje.

Drugi dan posveta z naslovom »Vzgajati k različnosti med spoznavanjem in igro se« v Trstu sta sestavljala dva dela. V jutranjem delu so bila na vrsti informativna predavanja in delavnice o zgodovinskih narodnih in jezikovnih manjšinah (o slovenski narodni skupnosti in furlanski jezikovni skupnosti v Italiji ter  italijanski narodni skupnosti v Sloveniji) ter migrantskih skupnostih, ki živijo na obmejnem območju. Sodelovali so dijaki tržaških srednjih šol druge stopnje, in sicer liceja Carducci, zavoda Sandrinelli, zavoda Fabiani, liceja Slomšek in zavoda Štefan. Dijaki so se obenem soočili s predstavniki različnih skupnosti o doživljanju narodne, jezikovne in kulturne različnosti v okviru okrogle mize. V popoldanskem delu posveta je bila na vrsti predstavitev didaktičnih iger o medkulturnosti z naslovom »Igra burje-Il gioco della bora« in »Sosedujmo-Viciniamo«. Igri sta oblikovani kot učni pripomoček, ki ga bodo uporabljali na osnovnih šolah v Sloveniji in Italiji ter srednjih šolah prve stopnje v Italiji. Igri je pripravila čezmejna delovna skupina učiteljev in profesorjev osnovnih šol E. Vatovec iz Prad in P.P. Vergeria iz Kopra ter večstopenjskih šol pri Sv. Jakobu, V. Bartola in I. Masih iz Trsta.

V okviru projekta EDUKA smo pripravili različna učna gradiva o medkulturni vzgoji za šole, kot so priročniki za učitelje, informativne in promocijske publikacije, video posnetki in znanstvene publikacije.  Vsa gradiva so dostopna na spletni strani projekta www.eduka-itaslo.eu.

Projekt EDUKA je namenjen promociji medkulturnih vrednot kot temeljev oblikovanja in razvijanja odnosov v večetnični in večjezikovni družbi. Cilj projekta je ustvariti znanje in orodja za vzgajanje k različnosti in medkulturnosti v šolskem in univerzitetnem okolju ter jih posredovati predvsem mladim in učnemu kadru na vseh stopnjah izobraževanja.

Vodilni partner projekta je SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut. Partnerji projekta so: Pokrajina Ravenna, Univerza na Primorskem - Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza v Trstu - Oddelek za politične in družbene vede, Univerza v Vidmu - Oddelek za vede o človeku, Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Mednarodni center za večjezičnost Univerze v Vidmu,  Societât Filologjiche Furlane – Furlansko filološko društvo "Graziadio Isaia Ascoli", Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti -Italijanska unija ter Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.