Projekt EDUKA – Vzgajati k različnosti je oblikoval, objavil in javno predstavil vrsto gradiva o medkulturni vzgoji, ki je v celoti dosegljivo prek spodnjih povezav. Gradivo je namenjeno še posebej šolajoči se mladini vseh starosti, učiteljem in profesorjem bodisi šol različnih stopenj in vrst bodisi univerz ter raziskovalcem in strokovnjakom, ki preučujejo medkulturnost v izobraževanju in sploh v sodobni družbi. Gradiva so oblikovali raziskovalci partnerskih univerz in raziskovalnih inštitutov v sodelovanju z učitelji in profesorji izbranih šol iz Slovenije in Italije. Gradiva so v celoti dosegljiva v slovenskem in italijanskem jeziku, v nekaterih primerih tudi v furlanščini in angleščini. Raba teh gradiv je prosta, pod pogojem, da se navede avtorstvo in zraven objavi spletna povezava do izvirne vsebine, v skladu z zakonom o avtorskih pravicah.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.