Znanstvenoraziskovalni center Slovenske Akademije znanosti in umetnosti
Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

ZRC SAZU je eden vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih centrov v Sloveniji, sestavlja ga 17 raziskovalnih inštitutov. Raziskovalci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije pa se osredotočajo na študij izseljenstva, priseljenstva, povratništva etničnosti, migracijskih politik ter na različne metodološke in teoretične pristope k raziskovanju migracij izhajajoč iz številnih humanističnih in družboslovnih disciplin: zgodovinopisja, literarne zgodovine, etnologije, antropologije, sociologije, kulturoloških in političnih ved in umetnostne zgodovine.

 

Novi trg 2 - 1000 Ljubljana - Slovenija
tel. 00386 - 01 - 4706485
fax 00386 - 01 - 4257802
www.zrc-sazu.si

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.