WP1: Koordinacija in upravljanje projekta

Za uspešno, učinkovito in funkcionalno koordinacijo in izvedbo projekta bosta delovala en skupni vodja projekta (Project manager) in en skupni vodja gospodarsko-finančnega upravljanja projekta (Financial manager).

V ta namen bodo določeni 3 organi upravljanja projekta:

1. UPRAVNI ODBOR: vodilni in odločitveni organ projekta.

2. ZBOR PARTNERJEV: Zbor bodo sestavljali predstavniki vseh partnerjev projekta.

3. ZNANSTVENI SVET: Zbor partnerjev bo določil omejeno število članov, ki bodo predstavljali univerzitetna in raziskovalna središča vseh partnerjev. Izvedenci bodo imeli nalogo koordinacije in kontrole znanstvenih ter raziskovalnih aktivnosti.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti:

SLORI, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Univerza v Trstu - Oddelek za politične in družbene vede, Univerza Ca' Foscari v Benetkah – Oddelek za primerjalne jezikovne in kulturne študije, Univerza v Vidmu - Oddelek za znanosti o človeku in Mednarodni center za večjezičnost, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Società Filologica Friulana, Unione Italiana, Pokrajina Ravenna.

Pričakovani rezultati:

učinkovita in uspešna izvedba projekta in komunikacija med partnerji; finančna in upravna preglednost projekta; skupna čezmejna izvedba projekta; utrditev organizacijskih in tehničnih kompetenc koordinacije in upravljanja čezmejnih in večkulturnih delovnih skupin in dejavnosti med partnerji.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.