WP3: Dejavnosti medkulturne vzgoje za srednje šole (SLO) in srednje šole II. stopnje (ITA)

Naslov aktivnosti 3.1: Ustanovitev čezmejne mreže sodelovanja srednjih (SLO) in srednjih šol II. stopnje (ITA)

Vzpostavljena in aktivirana bo čezmejna mreža sodelovanja med naslednjimi srednjimi (SLO) in srednjimi šolami II. stopnje (ITA) na območju, ki je povezano s projektom. V mreži bodo sodelovali:

- Humanistični licej s slovenskim učnim jezikom A. M. Slomšek iz Trsta

- I.S.I.S. Carducci - Dante iz Trsta

- Šolski center Srečka Kosovela Sežana

- Gimnazija G. R. Carli Koper

Čezmejna mreža sodelovanja vključuje šole na podlagi merila, da morajo biti prisotne tako manjšinske kot večinske šole (šole s slovenskim in šole z italijanskim učnim jezikom v Italiji in Sloveniji).

Čezmejna mreža sodelovanja teh šol bo koordinirala in nadzorovala izvedbo čezmejnih raziskovalnih delavnic o medkulturnosti. Mrežno sodelovanje bo omogočilo skupno, koordinirano in uravnovešeno izvedbo predvidenih aktivnosti na celotnem območju, kjer se bo projekt izvajal. Obenem bo omogočalo stalno komunikacijo med sodelujočimi v projektu. Podpiralo bo izmenjavo dobrih praks in tako postavilo temelj za nadaljnje sodelovanje med udeleženci.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti:

SLORI.

Pričakovani rezultati:

- utrditev poznavanja različnih izobraževalnih modelov (slovenskega, italijanskega, manjšinskega, večinskega) med dijaki in učnim osebjem na območju lokacije projekta;

- utrditev vzajemnega poznavanja med dijaki in učnim osebjem na območju lokacije projekta;

- utrditev zmožnosti čezmejnega mrežnega sodelovanja med šolami na območju lokacije projekta;

- razvoj organizacijskih in tehničnih kompetenc koordinacije in upravljanja čezmejnih in večkulturnih delovnih skupin in dejavnosti med partnerji, dijaki in učnim osebjem na območju lokacije projekta

Naslov aktivnosti 3.2: Čezmejne raziskovalne delavnice o medkulturnosti za srednje (SLO) in srednje šole II. stopnje (ITA)

Čezmejne raziskovalne delavnice (predvidenih je 40 delavnic po 2 šolski uri) o medkulturnosti se bodo osredotočale na temo čezmejnih družbenih integracijskih procesov v povezavi s kulturno in jezikovno različnostjo na območju lokacije projekta, ki jo sestavljajo zgodovinske narodne (Italijani v Sloveniji ter Slovenci v Italiji) in jezikovne (Furlani v Italiji) manjšine ter migrantske skupnosti. Namenjene so dijakom tako manjšinskih kot večinskih srednjih (SLO) in srednjih šol II. stopnje (ITA) (šole s slovenskim in šole z italijanskim učnim jezikom v Italiji in Sloveniji). Delavnice bodo vodili SLORI-jevi raziskovalci in profesorji sodelujočih šol. Čezmejne skupine dijakov bodo izvedle čezmejno dvojezično anketo med dijaki srednjih (SLO) in srednjih šol II. stopnje (ITA) na temo medkulturne vzgoje in integracije med večino, manjšino in migranti na območju lokacije projekta. Dijaki bodo aktivno soudeleženi pri vseh fazah raziskovalnega dela: pri opredelitvi raziskovalnih vsebin, pri sestavi in testiranju vprašalnika, pri anketiranju, pri kodiranju in vstavljanju podatkov, pri statistični obdelavi in grafičnem oblikovanju rezultatov, pri analizi in interpretaciji rezultatov, pri zaključnem poročilu in pri predstavitvi raziskovalnega dela.

Na začetku bodo za dijake organizirani uvodni seminarji v sodelovanju s strokovnjaki na področju kulturne in jezikovne različnosti (raziskovalci in univerzitetni profesorji iz Italije in Slovenije, predstavniki manjšine in migrantskih skupnosti itd.). Posebna pozornost bo namenjena tovrstnim pojavom na območju lokacije projekta. Ob zaključku raziskovalnih delavnic so predvidene štiri zaključne predstavitve rezultatov (2 v Italiji in 2 v Sloveniji) ter skupni čezmejni zaključni posvet, ki so namenjeni še posebej dijakom in profesorjem srednjih (SLO) in višjih srednjih (ITA) šol. Predvidena je priprava dvojezične publikacije in kratkometražnega filma ali spota v obliki dvd-ja (v slovenskem in italijanskem jeziku) o kulturni in jezikovni različnosti. Izdelka bosta namenjena predvsem mladim in bosta temeljila na delu dijakov v okviru čezmejnih raziskovalnih delavnic o medkulturnosti.

Pri čezmejnih delavnicah bodo sodelovale šole, ki so v mreži.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti:

SLORI, Società Filologica Friulana, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Univerza v Vidmu - Oddelek za znanosti o človeku in Mednarodni center za večjezičnost ter UP FHŠ.

Pričakovani rezultati:

- utrditev poznavanja različnih izobraževalnih modelov (slovenskega, italijanskega, manjšinskega, večinskega) med dijaki in učnim osebjem na območju lokacije projekta;

- utrditev vzajemnega poznavanja med dijaki in učnim osebjem na območju lokacije projekta;

- razvoj sposobnosti medkulturne interakcije in komunikacije v čezmejni in večkulturni delovni skupini med dijaki in učnim osebjem na območju lokacije projekta;

- utrditev zmožnosti čezmejnega mrežnega sodelovanja med šolami na območju lokacije projekta;

- razvoj organizacijskih in tehničnih kompetenc koordinacije in upravljanja čezmejnih in večkulturnih delovnih skupin in dejavnosti med partnerji, dijaki in učnim osebjem na območju lokacije projekta;

- premoščanje zgodovinskih in kulturnih ovir, medsebojnega nepoznavanja ter predsodkov v medetničnih odnosih med večinskimi in manjšinskimi skupnostmi ter migrantskimi skupnostmi na območju lokacije projekta;

- razvoj lokalnih – tako zgodovinskih kot novih – kulturnih in jezikovnih virov znotraj večinskih in manjšinskih skupnosti na območju lokacije projekta;

- razširjanje raziskovalnih rezultatov in znanja o medkulturni vzgoji, državnih izobraževalnih modelih v Sloveniji in Italiji ter etničnih študijih iz raziskovalnih središč med šole na območju lokacije projekta;

- utrditev kulture sožitja, medsebojnega poznavanja, integracije in miru med večinskimi in manjšinskimi narodnimi skupnostmi ter migranti na območju lokacije projekta.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.