WP5: Dejavnosti za promocijo medkulturnosti za osnovne (SLO in ITA) in srednje šole I. stopnje (ITA)

Naslov aktivnosti 5.1: Ustanovitev čezmejne mreže sodelovanja osnovnih (SLOin ITA) in srednjih šol I. stopnje (ITA)

Vzpostavljena bo in bo začela delovati čezmejna mreža sodelovanja med naslednjimi osnovnimi šolami (SLO in ITA) in srednjimi šolami I. stopnje (ITA) na območju lokacije projekta:

- Osnovna šola Elvire Vatovec Prade
- Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio
- Večstopenjski zavod Iqbal Masih
- Državna večstopenjska šola Vladimir Bartol
- Večstopenjska šola pri Sv. Jakobu s slovenskim učnim jezikom


Čezmejna mreža sodelovanja vključuje šole na podlagi merila, da so prisotne tako manjšinske kot večinske šole (šole s slovenskim in šole z italijanskim učnim jezikom v Italiji in Sloveniji).

Čezmejna mreža sodelovanja med šolami bo koordinirala in nadzorovala aktivnosti, ki so predvidene v naslednji točki, in sicer priprave didaktičnega gradiva in učnih enot o različnosti, zgodovinskih manjšinah in migrantskih skupnostih na območju projekta ter njihovega izvajanja v razredu.

Mrežno sodelovanje bo omogočilo skupno, koordinirano in uravnovešeno izvedbo predvidenih aktivnosti na celotnem območju projekta. Obenem bo omogočalo stalno komunikacijo med sodelujočimi v projektu. Podpiralo bo izmenjavo dobrih praks in tako postavilo temelj za nadaljnje sodelovanje med udeleženci.
Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti: SLORI in UP FHŠ.

Pričakovani rezultati:

- utrditev poznavanja različnih izobraževalnih modelov (slovenskega, italijanskega, manjšinskega, večinskega) med učitelji in profesorji na območju lokacije projekta;
- utrditev vzajemnega poznavanja med učitelji in profesorji na območju lokacije projekta;

- razvoj sposobnosti interakcije in komunikacije v čezmejni in večkulturni delovni skupini med učitelji in profesorji na območju lokacije projekta;

- razvoj organizacijskih in tehničnih kompetenc koordinacije in upravljanja čezmejnih in večkulturnih delovnih skupin in dejavnosti med partnerji, med učitelji in profesorji na območju lokacije projekta;
- utrditev zmožnosti čezmejnega mrežnega sodelovanja med šolami na območju projekta;

- premoščanje zgodovinskih in kulturnih ovir, medsebojnega nepoznavanja ter predsodkov v medetničnih odnosih med večinskimi in manjšinskimi ter migrantskimi skupnostmi na območju lokacije projekta;

- razvoj lokalnih - tako zgodovinskih kot novih - kulturnih in jezikovnih virov znotraj večinskih, manjšinskih in migrantskih skupnosti na območju lokacije projekta.

Naslov aktivnosti 5.2: Priprava didaktičnega gradiva o medkulturnosti za osnovne (SLO in ITA) in srednje šole I. stopnje (ITA)

Priprava dvojezičnega (slovenskega in italijanskega) učnega gradiva in učnih enot, kot npr. priročnikov, iger, powerpoint predstavitev, itd. na temo različnosti, zgodovinskih manjšin in migrantskih skupnosti za osnovne (SLO in ITA) in srednje šole I. stopnje (ITA) v okviru čezmejnih delavnic. Učno gradivo in učne enote bo izoblikovala čezmejna delovna skupina, ki jo bodo sestavljali učitelji in profesorji šol čezmejne mreže sodelovanja ter raziskovalci soudeleženih partnerskih institucij na podlagi merila, da je vključen učni kader tako manjšinskih kot večinskih šol (šol s slovenskim učnim jezikom in šole z italijanskim učnim jezikom v Italiji, šol s slovenskim učnim jezikom in šole z italijanskim učnim jezikom v Sloveniji). Čezmejna delovna skupina se bo delila v dve podskupini. Prva bo razvijala šolsko gradivo in učne enote za peti letnik osnovne šole, druga pa za zadnji letnik nižje srednje šole v Italiji oz. zadnji letnik osnovne šole v Sloveniji.
Primernost učnega gradiva in učnih enot bodo preverjali v razredih šol v mreži.

Pripravljena bosta dva dvojezična učna pripomočka (v slovenskem in italijanskem jeziku) o kulturni in jezikovni različnosti na območju lokacije projekta (npr. priročniki, igre, powerpoint predstavitve): prvi bo namenjen petemu razredu osnovnih šol, drugi pa zadnjemu razredu srednjih šol I. stopnje (ITA) oz. osnovnih šol (SLO).
Predvideni sta 2 zaključni javni predstavitvi gradiva in rezultatov (1 v Sloveniji, 1 v Italiji) ter posvet za učitelje osnovnih šol (SLO in ITA) in profesorje srednjih šol I. stopnje (ITA), medije in širšo javnost.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti:

SLORI in UP FHŠ.

Pričakovani rezultati:

- utrditev vzajemnega poznavanja med učitelji, profesorji in raziskovalci na območju lokacije projekta;

- utrditev poznavanja različnih izobraževalnih modelov (slovenskega, italijanskega, manjšinskega, večinskega) med učitelji, profesorji in raziskovalci na območju lokacije projekta;

- razvoj organizacijskih in tehničnih kompetenc koordinacije in upravljanja čezmejnih in večkulturnih delovnih skupin in dejavnosti med partnerji, med učitelji in profesorji na območju lokacije projekta;
- utrditev zmožnosti čezmejnega mrežnega sodelovanja med šolami na območju lokacije projekta;

- premoščanje zgodovinskih in kulturnih ovir, medsebojnega nepoznavanja ter predsodkov v medetničnih odnosih med večinskimi, manjšinskimi in migrantskimi skupnostmi na območju projekta;
- razvoj lokalnih - tako zgodovinskih kot novih - kulturnih in jezikovnih virov znotraj večinskih in manjšinskih skupnosti na območju projekta;

- razširjanje raziskovalnih rezultatov in znanja o medkulturni vzgoji, državnih izobraževalnih modelih v Sloveniji in v Italiji ter etničnih študijah iz raziskovalnih središč med šole na območju lokacije projekta;

- utrditev kulture sožitja, medsebojnega poznavanja, integracije in miru med večinskimi in manjšinskimi narodnimi skupnostmi ter migranti na območju projekta.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.