28/10/2011

Prvi zbor partnerjev

V petek, 28. oktobra 2011, sta se ob 14.30, v dvorani Tessitori – Palača Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine, Trg Oberdan, 5, Trst, odvijali prvo srečanje - kick off meeting in tiskovna konferenca projekta EDUKA – Vzgajati k različnosti.

Projekt EDUKA je namenjen promociji medkulturnih vrednot kot temeljev oblikovanja in razvijanja odnosov v večetnični in večjezikovni družbi. Cilj projekta EDUKA je ustvariti znanje in orodja za vzgajanje k različnosti  in medkulturnosti v šolskem in univerzitetnem okolju ter jih posredovati predvsem mladim in učnemu kadru na vseh stopnjah izobraževanja.

Izbira tako naslova kot vsebin se povezuje z nedavnimi raziskavami o večetničnih družbah, ki podčrtujejo pomembnost uvajanja koncepta “upravljanja različnosti” na različnih ravneh državne, regionalne in lokalne politike. Gre za uvajanje politike priznavanja različnih etničnih skupnosti, ki so prisotne v družbi, ter njihovih interesov in pravic, tako na ravni posameznika kot na ravni skupine. S tem povezane prakse segajo na različna področja državnega delovanja, med katerimi gre izpostaviti zlasti pomembnost vzgoje in izobraževanja.

Projekt odgovarja trem osrednjim potrebam, ki izhajajo iz socialno-ekonomske analize območja programa: ojačiti čezmejno sodelovanje na področju vzgoje in izobraževanja, ovrednotiti kulturno dediščino in etnično različnost ter prenesti znanje iz raziskovalnih ustanov na teritorij.

Območje programa odlikuje specifična soprisotnost različnih jezikov in kultur. Zgodovinska je prisotnost tako slovenske narodnostne skupnosti v Deželi FJK kot italijanske narodnostne skupnosti v Slovenski Istri. Skupnosti sta pred nedavnim razvili številne skupne projekte z namenom spodbujanja čezmejnega sodelovanja in izboljšanja odnosov med obmejnima regijama in prebivalstvom tega območja. Pobude so imele pozitiven učinek na celotnem obravnavanem območju. V Deželi FJK sta seveda pomembna tudi furlanski jezik in kultura, hkrati pa beležimo močan porast priseljevanja tujih državljanov, katerih starostni indeks je znatno nižji glede na preostalo populacijo s stalnim prebivališčem na tem območju. Priseljenci so organizirani v skupnosti, ki jih označujemo kot “nove manjšine”. Zaradi tovrstnih sprememb je potreba po promociji medkulturne vzgoje ter vzajemnega spoznavanja med različnimi etničnimi, kulturnimi in jezikovnimi skupnostmi, ki živijo in delujejo v obravnavanem območju, vedno večja.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.