WP4: Dejavnosti medkulturne vzgoje za osnovne in srednje šole (SLO), srednje šole I. in II. stopnje (ITA) ter univerze

Naslov aktivnosti 4.1: Ustanovitev čezmejne mreže sodelovanja za promocijo medkulturnosti v šolah in na univerzah

Vzpostavljena bo čezmejna mreža sodelovanja med partnerji projekta SLORI, Società Filologica Friulana, Unione Italiana, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in Pokrajina Ravenna. Ta bo načrtovala, upravljala, koordinirala in izvajala naslednji dve predvideni aktivnosti, in sicer informativna predavanja in delavnice za promocijo različnosti, zgodovinskih manjšin in priseljeniških skupin. Čezmejna mreža sodelovanja vključuje ustanove zgodovinskih manjšin (slovenske narodne skupnosti v Italiji, italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, furlanske jezikovne skupnosti v Italiji) na območju lokacije projekta ter javne in privatne ustanove, ki so dejavne na področju medkulturne vzgoje.

Delovala bo čezmejna delovna skupina raziskovalcev in strokovnjakov na temo različnosti, manjšin in migracij, ki bo koordinirala in upravljala zgoraj omenjeno aktivnost. Raziskovalci in strokovnjaki bodo obenem predstavniki treh obravnavanih manjšinskih skupnosti (slovenske narodne skupnosti in furlanske jezikovne skupnosti v Italiji ter italijanske narodne skupnosti v Sloveniji). K sodelovanju bodo vabljeni predstavniki skupnosti migrantov na programskem območju.

Mrežno sodelovanje bo omogočilo skupno, koordinirano in uravnovešeno izvedbo predvidenih aktivnosti na celotnem območju, kjer se bo projekt izvajal. Obenem bo omogočalo stalno komunikacijo med sodelujočimi v projektu. Podpiralo bo izmenjavo dobrih praks in tako postavilo temelj za nadaljnje sodelovanje med udeleženci.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti:

SLORI, Unione Italiana, Societa’ Filologica Friulana, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU in Pokrajina Ravenna.

Pričakovani rezultati:

- utrditev vzajemnega poznavanja med pripadniki narodnih večin, zgodovinskih manjšin in migranstke skupnosti na območju lokacije projekta;


- utrditev zmožnosti čezmejnega mrežnega sodelovanja med partnerji;

- premoščanje zgodovinskih in kulturnih ovir, medsebojnega nepoznavanja ter predsodkov v medetničnih odnosih med večinskimi in manjšinskimi ter migrantskimi skupnostmi na območju lokacije projekta;

- razvoj lokalnih – tako zgodovinskih kot novih – kulturnih in jezikovnih virov znotraj večinskih, manjšinskih in migrantskih skupnosti na območju lokacije projekta.

Naslov aktivnosti 4.2: Predavanja z namenom osveščanja o različnosti, zgodovinskih manjšinah in priseljeniških skupinah za srednje (SLO) in srednje šole II. stopnje (ITA) ter univerze

Aktivnosti vključujejo 110 informativnih predavanj z namenom osveščanja o različnosti, zgodovinskih manjšinah in migrantskih skupnostih, ki so namenjena mladim pripadnikom večinskih narodov in še posebej dijakom zadnjih dveh letnikov srednjih (SLO) oziroma srednjih šol II. stopnje (ITA) šol ter univerzitetnim študentom na območju lokacije projekta. Prvi sklop bo namenjen temi različnosti, migracij in migrantov. Posebna pozornost bo posvečena migrantskim skupnostim na območju lokacije projekta. Drugi sklop bo obravnaval temo prisotnosti zgodovinskih manjšin, še posebej slovenske narodne skupnosti in furlanske jezikovne skupnosti v Italiji ter italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, na območju projekta in povezavo z evropskim družbeno-političnim okvirjem.

Pripravljeni bosta dve didaktično-informativni večjezični publikaciji (v slovenskem, italijanskem in furlanskem jeziku) o obravnavanih temah, ki bosta razdeljeni med predavanji. Urejeni bosta tudi dve promocijski večjezični publikaciji (v slovenskem, italijanskem, furlanskem in angleškem jeziku), izmed katerih bo prva obravnavala migrante, druga pa zgodovinske manjšine na območju lokacije projekta.

Po zaključenih predavanjih bodo dijaki/študentje izpolnjevali krajše vprašalnike z namenom evalvacije predstavitev in preverjanja stopnje poznavanja zgodovinskih manjšin ter migrantskih skupnosti. Rezultati raziskave bodo prikazani v dvojezični publikaciji (v slovenskem in italijanskem jeziku).

Predvidena je zaključna javna predstavitev publikacij, ostalega gradiva in rezultatov raziskave profesorjem in dijakom/študentom srednjih (SLO) oziroma srednjih šol II. stopnje (ITA) in univerz ter medijem in širši javnosti. Gradivo bo razdeljeno med šole, univerze, mladinska in kulturna društva, javne ustanove in medije na območju lokacije projekta.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti:

SLORI, Unione Italiana, Societa’ Filologica Friulana in Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU.

Pričakovani rezultati:

- utrditev medkulturne drže in delovanja med mladimi na območju projekta;

- premoščanje zgodovinskih in kulturnih ovir, medsebojnega nepoznavanja ter predsodkov v medetničnih odnosih med večinskimi in manjšinskimi ter migrantskimi skupnostmi na območju projekta;

- razvoj lokalnih – tako zgodovinskih kot novih - kulturnih in jezikovnih virov znotraj večinskih in manjšinskih skupnosti ter skupnosti migrantov na območju lokacije projekta;

- razširjanje raziskovalnih rezultatov in znanja o medkulturni vzgoji, državnih izobraževalnih modelih v Sloveniji in v Italiji ter etničnih študijah iz raziskovalnih središč med šole na območju lokacije projekta;

- utrditev kulture sožitja, medsebojnega poznavanja, integracije in miru med večinskimi in manjšinskimi narodnimi skupnostmi ter migranti na območju lokacije projekta;

- utrditev zmožnosti čezmejnega mrežnega sodelovanja med partnerji na območju lokacije projekta.

Naslov aktivnosti 4.3: Medkulturne delavnice za osnovne (SLO) in srednje šole I. stopnje (ITA)

Aktivnosti vključujejo srečanja v razredu z namenom osveščanja o različnosti in še posebej o migrantskih skupinah. Srečanja so namenjena dijakom zadnjih treh letnikov osnovnih šol (SLO) in srednjih šol I. stopnje (ITA) na območju lokacije projekta. Srečanja bodo trajala 4 šolske ure in se bodo delila na dva sklopa. V prvem bo izvedenec predstavil sliko stanja migrantov na svojem območju: zgodovinski oris migracij, prisotnost in distribucijo različnih skupnosti migrantov, informacije o tem, kje se zaposlujejo, kakšen je njihov način življenja in kakšna je raven integracije/izključitve v družbenem kontekstu. Drugi del se bo osredotočal na neposredno pričevanje pripadnika migrantskih skupnosti, ki bo pripovedoval svojo zgodbo o učinku stika z novo kulturo in privajanju.

Predvideno je skupno načrtovanje vsebin in izbrane metodologije ter skupna končna evalvacija med partnerjem v Sloveniji in v Italiji. To bo omogočalo skladno izvajanje predlagane pobude na celotnem območju, kjer poteka projekt. Poleg tega je predvidena neposredna soudeležba pripadnikov novih manjšin oziroma migrantskih skupnosti, ki so prisotne na območju projekta.

Predvidena je javna predstavitev predlagane pobude.

Soudeleženi partnerji v tej aktivnosti:

Pokrajina Ravenna in Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU.

Pričakovani rezultati:

- utrditev medkulturne drže in delovanja med mladimi na območju projekta;

- premoščanje zgodovinskih in kulturnih ovir, medsebojnega nepoznavanja ter predsodkov v medetničnih odnosih med večinskimi in manjšinskimi ter migrantskimi skupnostmi na območju projekta;

- razvoj lokalnih - tako zgodovinskih kot novih - kulturnih in jezikovnih virov znotraj večinskih, manjšinskih in migrantskih skupnosti na območju projekta;

- razširjanje raziskovalnih rezultatov in znanja o medkulturni vzgoji, državnih izobraževalnih modelih v Sloveniji in v Italiji ter etničnih študijah iz raziskovalnih središč med šole na območju lokacije projekta;

- utrditev kulture sožitja, medsebojnega poznavanja, integracije in miru med večinskimi in manjšinskimi narodnimi skupnostmi ter migranti na območju lokacije projekta;

- utrditev zmožnosti čezmejnega mrežnega sodelovanja med partnerji na območju lokacije projekta.

Il contenuto del presente sito web è di esclusiva responsabilità dello SLORI e non rispecchianecessariamente le posizioni ufficiali dell’Unione europea.
Za vsebino spletne strani je odgovoren izključno SLORI in ne odraža nujno uradnega stališča Evropske unije.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia- Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.